Vyberte stranu

Mikroexpresie tváre spôsobujú krátke, mimovoľné pohyby tvárových svalov.

Väčšina ľudí tieto mimovoľné svalové kontrakcie vyvolané emóciami, nedokáže kontrolovať. Mikro výrazy tváre sa zvyčajne rozdeľujú do siedmich univerzálnych emócií: hnev, odpor, strach, smútok, šťastie, prekvapenie a pohŕdanie.

Mikro výrazy ako prví objavili Haggard a Isaacs v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.

Haggard a Isaacs vosvojej štúdii z roku 1966 načrtli, ako objavili tieto „mikro chvíľkové“ výrazy tváre pri „sledovaní záznamov z psychoterapeutických sedení, kedy sa snažili hľadať známky neverbálnej komunikácie medzi terapeutom a pacientom“. Ekman a Friesen urobili prelomový výskum výrazov tváre a potvrdili, že 7 základných emócií – hnev, znechutenie, strach, smútok, šťastie, prekvapenie a pohŕdanie – sa na tvárach ľudí kdekoľvek na svete prejaví rovnako.

Zaujímavé je, že prvý, kto napísal o mikro výrazoch tváre bol Darwin. Bolo to v knihe „Prejavy emócií u človeka a zvierat“ vydanej v roku 1872. Darwin tu hovorí o univerzálnom charaktere výrazov tváre a svalov, ktoré sa pri nich používajú.

William S. Condon sa v šesťdesiatych rokoch ako prvý zaoberal štúdiom interakcií na úrovni zlomku sekundy.Vo svojom slávnom výskumnom projekte podrobne skúmal štyri a pol sekundový filmový záznam snímok posnímke, kde každý snímok predstavoval 1/25 sekundy. Po roku a pol skúmania tohto filmového záznamu rozoznal interakčné mikropohyby, ako napríklad, že žena pohne ramenom presne v momente, keď muž zdvihne ruky, čo spolu prináša mikrorytmy.

Výskum Paula Ekmana v rámci štúdia emócií a ich vzťahu k výrazom tváre posunul Darwinovu prácu na ďalšiu úroveň a dokázal, že výrazy tváre vyjadrujúce emócie nie sú určené kultúrou, ale sú dané biologicky a sú univerzálne v rámci všetkých kultúr. Ekman vytvoril spolu s Wallace V. Friesenom v roku 1976 Kódovací systémtvárovej mimiky (FACS). FACS je systém, ktorý kategorizuje ľudské výrazy tváre a dodnes ho používajú psychológovia, výskumní pracovníci a animátori. V tejto príručke nájdete, na základe 50-ročného výskumu, najbežnejšie a najužitočnejšie výrazy tváre, ktoré sa objavujú v každodennej komunikácii.