Vyberte stranu

Raport je ľahký, rýchly a jednoduchý proces. Vždy opustite ľudí v lepšom rozpoložení než v akom ste sa s nimi stretli. Už ste si niekedy všimli, aké to je, keď si dvaja ľudia perfektne dokonale rozumejú? Keď dokážu nájsť spoločnú reč a každé slovo ktoré sa povie dáva zmysel a zároveň ste si rozumeli neverbálne?

Každé gesto, každý úsmev, to ako ste vyslovili jednotlivé slová, bolo príjemné a vedeli ste, že s ten s kým sa rozprávate vás chápe a pripadalo vám to ako súzvuk dvoch podobných ľudí, ktorí majú veľa spoločného? Niekedy si môžete všimnúť ako sa dvaja ľudia hádajú, ako si jeden druhému niečo vyčítajú, alebo ako argumentujú jeden proti druhému a pritom vidíte, že majú rovnakú polohu tela, že na seba rovnako kričia a pritom vás napadne, že napriek tomu, ako sa hádajú a dobiedzajú jeden o druhého, koľko majú spoločného a v istom zmysle u nich možno vidieť zosúladenie a podobnosť. Argumenty síce bojujú proti sebe, no obaja majú niečo spoločné, obaja sú rovnako silno odhodlaní vyhrať argumentačnú bitku. Alebo si všimnite aké to je, keď dvaja zaľúbenci, ktorí sedia oproti sebe, sa objímajú a nevedia od seba odtrhnúť oči. Nepotrebujú povedať žiadne slová, ich vzájomný pohľad je natoľko silný, že všetko ostatné okolo nich prestalo existovať a cítia dokonalé prepojenie. Vedia takmer presne, čo ten druhý chce, alebo ide povedať Keď jeden hovorí druhý ho s napätím počúva, zvedavý na každé slovo, každú ďalšiu myšlienku. Súhlasia spolu a vedia sa dohodnúť na všetkom. Kým sa nerozčúlia, nič nedokáže roztrhnúť túto silnú psychologickú väzbu, ktorá ich spája. Raport je ingrediencia každej úspešnej komunikácie, ktorá nám umožni vytvoriť súlad, nevedomé spojenie s druhou osobou, vytvoriť oveľa hlbšiu väzbu a byť na rovnakej vlnovej dĺžke. Raport nám umožňuje viesť druhého človeka.

Cvičenie:

Keby ste mali isť len tak napríklad do baru medzi ľudí, uveďte čo najviac spôsobov, bez toho aby ste mali nejaký dôvod alebo cieľ, ako by ste človeka oslovili.

Uveďte tri skúsenosti, popíšte aké to bolo, keď ste s niekým pociťovali dokonalý súlad.

Pokúste sa prísť na to, ktorý element je dôležitý v komunikácii, aby bol pre druhého človeka rozhovor zaujímavým a aby chcel nech trvá dlhšie. Čo je dôležité pre vás? Kedy ste sa cítili s druhým človekom prijemne?

Neverbálne zosúladenie.

Doteraz sme hovorili prevažne o verbálnom zosúladení. Počas cvičení ste si uvedomili, koľko neverbálnych signálov môžete pozorovať. Teraz sa zameriame na niektoré z nich a bez zložitých opisov uvádzame nasledovné cvičenia:

 

Cvičenie:

Sadnite si oproti partnerovi. Rozprávajte sa na nejakú tému. Všimnite si práve jednu vec v jeho gestikulácii alebo polohe tela a tú napodobňujte. Pozor! Robte to prirodzene a nenápadne, aby to nebolo neprirodzené.

Sadnite si oproti partnerovi. Zavrite si oči. Partner zmení svoju polohu tela. Otvorte oči a pokúste sa jeho polohu tela čo najviac napodobniť. Zavrite oči. Partner opäť zmení svoju polohu tela, pričom urobí menej nápadnú zmenu. Otvorte oči, pokúste sa nájsť túto zmenu, a napodobnite ju. Takto pokračujte až po minimálnu zmenu, ktorú nebudete vedieť nájsť.

Kopírujte polohu tela partnera, bez rozprávania, s tým že postupne budete zmenšovať dĺžku oneskorenia a časom budete robiť zmeny zároveň s ním. Po určitom čas získate dojem, ako by ste boli „prepojení“.

Pridajte vzájomné rozprávanie sa.

Pokračujte tak ako v predošlom cvičení ( nulujte oneskorenie, rozprávajte sa! A prejdite do stavu, kedy, začnete viesť druhého človeka. Ako náhle budete obaja zosúladení, začnite viesť rozhovor vy, a nechajte partnera, aby kopíroval on vás. Vo fáze, kedy budete viesť partnera môžete prestať rozprávať.

 

Pridajte rozprávanie sa a predstavte si počas toho ako vediete partnera tak, že s ním hýbete ako keby bol bábkou, a vy máte v rukách jeho šnúrky ktorými ju ovládate.

 

Jedným z prejavov ktorý možno kalibrovať a prispôsobiť, je aj dýchanie. Napodobnenie dýchania je veľmi nenápadné a o to viac účinné. Zaujímavosťou je, že keď stoja dvaja ľudia chrbtami od seba, postupne sa ich dych zosynchronizuje, budú dýchať naraz. Pri zosynchronizovanom dýchaní vzniká ľahký tranz. Existuje niekoľko spôsobov ako kalibrovať dýchanie.

Vizuálne – Periférne si všímať pohyb ramien hore a dole

Vizuálne – Sledujte pohyby hrudníka alebo pliec, pripadne nozdier

Cítenie dýchania – napríklad položenou rukou na pleci

 

LEADING, alebo ako sa robí progres v komunikácii.

Partner za každú cenu nechce to čo vy (ísť von, ísť na nákup prípadne s niečím vám pomôcť)

A neustále vás mismatchuje (mismatching znamená zareagovať neverbálne ináč ako partner, napríklad on má ruky otvorené a sedí predklonený, vy si môžete ruky založiť a oprieť sa). Partner môže skúsiť odpovedať len krátkymi vetami, odvrkovať, prípadne vás ignorovať. Vy ale budete vytrvalý, urobíte všetko čo budete môcť aby ste si ho získali na vašu stranu. Bude to ako súboj dvoch strán, dvoch postojov. Reformulujte, prispôsobte hlas, polohu tela, a začnite ho viesť . Získajte si ho za každú cenu. Uvidíte, že časom neodolá…

V niektorých cvičeniach ste navodili raport a pokračovali ste tým, že ste viedli partnera. Tejto fáze tiež hovoríme Leading. Tým, že ste sa s partnerom stotožnili, prebiehal tzv. pacing. Pacing a leading je všeobecný názov pre techniku. Týmto  technikám sa venujeme viac na seminároch, školeniach a web coachingoch, kde sa snažíme priblížiť modelu sveta druhého človeka a potom ho viest v súlade s našim cieľom.